เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

สร้างเมื่อ: 2010-04-14 15:43

จำนวนผู้ร่วมโหวต: 0 ท่าน

วันสิ้นสุดการโหวต: 2010-04-23

[เกินเวลา]

ความรู้เรื่องข้อสอบทำดูนะครับ

8. ผู้ที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถยื่นคำขอได้อีกเมื่อพ้นไปแล้วกี่ปี
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 5 ปี
ง. 7 ปี
9. การถูกพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พักได้กี่ปี
ก. 3 ปี
ข. 5 ปี
ค. ไม่เกิน 3 ปี
ง. ไม่เกิน 5 ปี
10. ถ้าคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่ออกใบอนุญาตให้ ผู้ยื่นคำขอมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. คณะกรรมการคุรุสภา
11. ใบแทนใบอนุญาตต้องประทับด้วยอักษรสีอะไร
ก. สีแดง
ข. สีน้ำเงิน
ค. สีดำ
ง. สีอะไรก็ได้ให้มองเห็นชัดด้านบนตรากลางกระดาษ
12. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพ
ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานการปฏิบัติการสอน
ง. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
13. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณของวิชาชีพในมาตรฐานการปฏิบัติตน
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อสังคม
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. เป็นจรรยาบรรณในมาตรฐานปฏิบัติตนทุกข้อ
14. ผู้ที่มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด กรณีผู้ประกอบวิชาชีพครูประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพคือ
ก. คณะกรรมการคุรุสภา
ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ค. คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. เลขาธิการคุรุสภา
15. ผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด สามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้ในกรณีใด
ก. ยกข้อกล่าวหา
ข. ตักเตือน
ค. ภาคฑัณฑ์
ง. ถูกทุกข้อ
16. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการบริหารงานของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติ์ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ข. ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ค. เสนอแนวทางจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู
ง. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ
17. สนง. สก.สค. มีฐานะเป็นอะไร
ก. องค์กรเอกชน
ข. องค์กรมหาชน
ค. นิติบุคคล
ง. นิติบุคคลในการกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
18. ใครคือ ผู้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของคุรุสภาและสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. คณะกรรมการคุรุสภา
ง. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
19. การประกอบวิชาชีพครูโดยไม่ได้รับใบอนุญาตต้องได้รับโทษ คือ
ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
20. การประกอบอาชีพครูในระหว่างพักใบอนุญาตต้องได้รับโทษ คือ
ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

  1. 0 (0%)
  2. 0 (0%)

0 ดูตอนนี้
ดู

กระดานลายมือ