เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

สร้างเมื่อ: 2010-04-14 15:40

จำนวนผู้ร่วมโหวต: 0 ท่าน

วันสิ้นสุดการโหวต: 2010-04-22

[เกินเวลา]

ข้อสอบใหม่ทำดูนะครับ

การโหวตได้รับ 10 คะแนน

แนวข้อสอบภาคเช้าชุดที่ 2
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 2

1. ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีอายุกี่ปี
ก. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ข. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ค. ไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริ
ง. ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
2. ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูต้องมีอายุกี่ปี
ก. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริ
ข. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ค. ไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์
ง. ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
3. ผู้ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูในข้อใด
ก. นักศึกษาฝึกสอน
ข. วิทยากรพิเศษ
ค. ผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ก. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ข. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา
ค. ได้รับการฝึกประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ง. เป็นคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกข้อ
5. ผู้ประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ยื่นต่อผู้ใคร
ก. ผู้บริหารสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. เลขาธิการคุรุสภา
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอายุกี่ปี
ก. 3 ปี
ข. 5 ปี
ค. 10 ปี
ง. 15 ปี
7. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสิ้นสุดลงกรณีใด
ก. หมดอายุ

  1. 0 (0%)
  2. 0 (0%)

0 ดูตอนนี้
ดู

กระดานลายมือ