เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

สร้างเมื่อ: 2010-04-14 15:45

จำนวนผู้ร่วมโหวต: 0 ท่าน

วันสิ้นสุดการโหวต: 2010-04-30

[เกินเวลา]

ข้อสอบแผนปฏิบัติการ สพฐ.2553

Q.1)          ข้อใด ไม่ใช่ การปฏิรูปรอบสอง
         
        A.         พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
        B.         พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่
        C.         พัฒนาคุภาพนักเรียนยุคใหม่ (correct answer)
        D.         พัฒนาคุภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
        E.         พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่ (your answer)   

Incorrect        62% answered this correctly. 38% answered wrong
Q.2)         ข้อใด ไม่ใช่ รูปแบบการจัดการศึกษาของ สพฐ. ปี 2553
         
        A.         หลักสูตรหลากหลาย
        B.         การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา (your answer)
        C.         โปรแกรมการเรียนแต่ละคนจะแตกต่างกัน
        D.         ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น
        E.         สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจในบางเรื่องที่สำคัญเท่านั้น (correct answer)   
Incorrect        45% answered this correctly. 55% answered wrong
Q.3)         ข้อใด คือ วิสัยทัศน์ ของ สพฐ. ปี 2553
         
        A.         สพฐ.เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (correct answer)
        B.         สพฐ.เป็นองค์กรในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        C.         สพฐ.เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (your answer)
        D.         สพฐ.เป็นองค์กรในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
Un-Answered        40% answered this correctly. 60% answered wrong
Q.4)         พันธกิจของ สพฐ. คือข้อใด
         
        A.         ขยายโอกาสทางการศึกษาฯ (correct answer)
        B.         ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาฯ
        C.         เพิ่มโอกาสทางการศึกษาฯ
        D.         ให้โอกาสทางการศึกษาฯ   
Un-Answered        31% answered this correctly. 69% answered wrong
Q.5)         เป้าหมายของการให้บริการ สพฐ.ปี 2553 มีกี่ข้อ
         
        A.         3 ข้อ
        B.         4 ข้อ (correct answer)
        C.         5 ข้อ
        D.         6 ข้อ   
Un-Answered        49% answered this correctly. 51% answered wrong
Q.6)         ข้อใด ไม่ใช่ เป้าหมายของการให้บริการ สพฐ.ปี 2553
         
        A.         ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา
        B.         นักเรียนสังกัด สพฐ. ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้
        C.         ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการศึกษา
        D.         สนับสนุนให้มีกองทุนสงเคราะห์เด็กพิการ (correct answer)   
Un-Answered        38% answered this correctly. 62% answered wrong
Q.7)         ข้อใด ไม่ใช่ ผลลิต สพฐ.ปี 2553
         
        A.         ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
        B.         ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
        C.         ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (correct answer)
        D.         ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
        E.         เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
Un-Answered        47% answered this correctly. 53% answered wrong
Q.8)         ข้อใด ไม่ใช่โครงการ SP2 ของ สพฐ.ปี 2553
         
        A.         โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา
        B.         โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
        C.         โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (correct answer)
        D.         โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ   
Un-Answered        30% answered this correctly. 70% answered wrong
Q.9)         ข้อใด ไม่ใช่ SP2 ของสาขาการลงทุนระดับชุมชน
         
        A.         โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
        B.         โครงการสนับสนุนโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
        C.         โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (อิสลาม-ไทย) (correct answer)
        D.         ทุนการศึกษาภูมิทายาท
        E.         โครงการโรงเรียนอุปถัมป์   
Un-Answered        51% answered this correctly. 49% answered wrong
Q.10)         กลยุทธ์ของ สพฐ.ปี 2553 มีกี่ข้อ
         
        A.         4 ข้อ
        B.         5 ข้อ
        C.         6 ข้อ (correct answer)
        D.         7 ข้อ   
Un-Answered        39% answered this correctly. 61% answered wrong
Q.11)         ข้อใด ไม่ใช่ กลยุทธ์ของ สพฐ. ปี 2553
         
        A.         พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
        B.         ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
        C.         พัฒนาสถานศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานการศึกษาทั้งระบบ (correct answer)
        D.         พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
        E.         พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่ยากลำบาก   
Un-Answered        31% answered this correctly. 69% answered wrong
Q.12)         ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาทางเลือก เป็นมาตรการของกลยุทธ์ข้อใด
         
        A.         กลยุทธ์ข้อ 1
        B.         กลยุทธ์ข้อ 2
        C.         กลยุทธ์ข้อ 3 (correct answer)
        D.         กลยุทธ์ข้อ 4   

Un-Answered        28% answered this correctly. 72% answered wrong
Q.13)         ดำเนินการตามนโยบายคืนครูให้นักเรียน เป็นมาตรการกลยุทธ์ข้อใด
         
        A.         กลยุทธ์ข้อที่ 1
        B.         กลยุทธ์ข้อที่ 2
        C.         กลยุทธ์ข้อที่ 3
        D.         กลยุทธ์ข้อที่ 4 (correct answer)   

Un-Answered        34% answered this correctly. 66% answered wrong
Q.14)         ข้อใดคือเป้าหมายความสำเร็จของกลยุทธ์ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
         
        A.         โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมเพิ่มขึ้น
        B.         ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ (correct answer)
        C.         นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
        D.         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยเพิ่มขึ้น   

Incorrect        21% answered this correctly. 79% answered wrong
Q.15)         งบประมาณ สพฐ. ปี 2553 กลยุทธ์ใดใช้เงินงบประมาณสูงที่สุด
         
        A.         การพัฒนาคุณภาพ (your answer)
        B.         การปลูกฝังคุณธรรม
        C.         การขยายโอกาส (correct answer)
        D.         การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

  1. 0 (0%)
  2. 0 (0%)

0 ดูตอนนี้
ดู

กระดานลายมือ