เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

ICT

ทั้งหมด 1168 บล๊อก  2010-04-14 15:55   คำค้นICT 

ความรู้เกี่ยวกับ   ICT  ที่เกี่ยวกับงานธุรการ

คำศัพท์เกี่ยวกับ ICT

1.       ICT (Information and Communication Technology) หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

            2.  ข้อมูล (Data)  คือข่าวสารรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการจัดเก็บ เพื่อที่จะเรียกข้อมูลมาอ้างอิงหรือแก้ไขได้ในภายหลังตามวัตถุประสงค์ของข้อมูล  อาจจะมีทั้งชนิดที่เป็นข้อความ(Text)  ตัวเลข(Numbers)  วันที่(Dates)  หรือแม้กระทั่งรูปภาพ (Pictures)

3.       สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่ผ่านกระบวนการ (Process) อันเหมาะสมจนได้สารสนเทศ (Information) ออกมา

4.       ระบบบริหารจัดการเอกสารสำนักงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-filing)

ระบบบริหารจัดการเอกสารสำนักงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing)

5.       โปรแกรมรับส่งเอกสารระหว่างสถานศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(E-Office)

ได้จัดหาโปรแกรมรับ-ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสถานศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (E-Office)

6.       โครงการ MOE Net กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ มีโครงการ MOE Net เพื่อที่จะให้ทุกโรงเรียนได้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545 จนถึงปัจจุบัน   โรงเรียนรายงานการใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ที่ได้รับจัดสรรระบบอินเทอร์เน็ต จากสพฐ ที่เว็บ  http://monitor.bopp.go.th/Login.aspx

4. ศูนย์ปฏิบัติการ  Operation Center (OC) คือ ศูนย์ปฎิบัติการเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินในระดับต่าง ๆ

                PMOC   คือ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
                MOC
(Ministerial Operation Center) คือ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ
                DOC      คือ ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
                POC       คือ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
                APOC    คือ ศูนย์ปฏิบัติการ สพท.ทุกเขตในจังหวัด
                AOC      คือ ศูนย์ปฏิบัติการ สพท.เขต
                SOC      
คือ ศูนย์ปฏิบัติการ โรงเรียน 

 

                โดเมน (Domain Name) หมายถึง ชื่อที่ถูกเรียกแทนการเรียกเป็นหมายเลขอินเทอร์เน็ต (IP Address) เนื่องจากการจดจำหมายเลข IP ถึง 16 หลัก ทำให้ยุ่งยาก และไม่สามารถจำได้เวลาท่องเที่ยวไปในระบบอินเทอร์เน็ต จึงนำชื่อที่เป็นตัวอักษรมาใช้แทน ซึ่งมักจะเป็นชื่อที่สื่อความหมายถึงหน่วยงาน หรือเจ้าของเว็บไซต์นั้นๆ   เช่นเว็บไซต์ของสคูลเน็ต มีหมายเลข IP คือ 203.185.64.4 ซึ่งยากต่อการจดจำ (ในกรณีที่ต้องจำหลายเว็บไซต์) ดังนั้นจึงมีการกำหนดชื่อเรียกใหม่ เป็น www.school.net.th ซึ่งก็คือ "ชื่อโดเมน" นั่นเอง

ชื่อย่อโดเมน

ประเภทขององค์กร

Com

commercial, company : สำหรับบริษัททั่วๆ ไป

Edu

educational institution : สำหรับสถาบันการศึกษา

Gov

government : สำหรับหน่วยงานของรัฐบาล

Int

international : สำหรับองค์กรระหว่างประเทศ

Mil

military : สำหรับหน่วยงานทหาร

Net

service provider, network : สำหรับองค์กรที่ดำเนินงานด้านเครือข่าย

Org

nonprofit organization : สำหรับองค์กรอื่น ๆที่ไม่หวังผลกำไร

.in.th

Individual เหมือนกับที่นี่ หรือ ส่วนบุคคล

.co.th

Company หรือบริษัท องค์การค้าที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจในไทย


ศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับ Internet ที่ควรรู้

Web Site : กลุ่มของ WebPage ในหน่วยงานเดียวกันที่เชื่อมโยงกันด้วยระบบ Hyper Link ใน

Web Site หนึ่ง ๆ จะประกอบด้วย WebPage หลาย ๆ หน้า

Home Page : หน้าแรกของ Web Site ที่ผู้ใช้จะได้พบเมื่อเปิดเข้าไปใน Web Site หนึ่ง ๆ ด้วยการพิมพ์ที่อยู่ของ Web Site ลงในBrowser

Web Page : เอกสาร HTML ที่ใช้เป็นสื่อในการนำเสนอข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะต้องอาศัย Browserในการแสดงผล

HTML : ภาษามาตรฐานที่ใช้ในการสร้าง Web เพื่อนำไปแสดงผลใน Browser ซึ่งจะประกอบด้วย

ตัวอักษร , Graphic , Link ฯลฯ

URL : ย่อมาจาก Universal Resource Locator มาตรฐานในการกำหนดที่อยู่ของ Web Site ใน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Internet Address

e-mail :   คือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปรษณีย์หรือจดหมายที่ส่งทางอินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งผ่านเครือข่ายไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้รับ  พัฒนาขึ้นโดยนายเรย์ ทอมลินสัน (Ray Tomlinson) ท่านสามารถส่งต่อจดหมายที่ท่านได้รับไปให้บุคคลอื่นได้ โดยสามารถทำได้ 2 แบบ ได้แก่
* ส่งต่อจดหมายแบบ Redirect หมายถึง การส่งต่อจดหมายโดยคงชื่อผู้ส่งเดิมไว้
* ส่งต่อจดหมายแบบ Forward หมายถึง การส่งต่อจดหมายโดยใช้ชื่อผู้ส่งต่อ เนื้อหาของจดหมายที่ส่งต่อสามารถถูกดัดแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือถูกลบออกโดยผู้ส่งต่อได้

แฟ้ม หรือไฟล์ (File)  หมายถึง กลุ่มของสารสนเทศที่สัมพันธ์กัน ซึ่งความสัมพันธ์เหล่านั้นกำหนดโดยผู้สร้างแฟ้ม และอาจใช้เก็บอะไรก็ได้

 

folder (โฟลเดอร์) คือ แฟ้มข้อมูล ซึ่งเอาไว้แยกประเภทข้อมูลต่างๆให้เป็นหมวดหมู่ สามารถสร้างแฟ้มข้อมูลซ้อนกันหลายๆชั้น

 

ADSL คืออะไร ?
                ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) เป็นมาตรฐานของโมเด็มเทคโนโลยีใหม่ ที่เปลี่ยนโฉมหน้าของสายโทรศัพท์ที่ทำจากลดทองแดง ให้เป็นสัญญาณนำส่งข้อมูลความเร็วสูงโดย ADSL สามารถจัดส่งข้อมูลจากผู้ให้บริการด้วยความเร็วมากกว่า 6 Mbps ไปยังผู้รับบริการหมายความว่า ผู้ใช้บริการสามารถ Download ข้อมูลด้วยความเร็วสูงกว่า 6 Mbps ขึ้นไปจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และด้วยความเร็วขนาดนี้ มากเพียงพอสำหรับงานต่าง ๆ เช่น

งานเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    การให้บริการแพร่ภาพ Video On Demand
ระบบเครือข่าย LAN       

การสื่อสารข้อมูลระหว่างสถานที่ทำงานกับบ้าน (Telecommuting)
ADSL มีโครงสร้างของระบบสื่อสารข้อมูลเป็นแบบไม่สมมาตร (Asymmetric)

GPRS เป็นตัวย่อจากภาษาอังกฤษ" General Packet Radio Service"ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลต่างๆในรูปแบบแพ็กเก็ตต่าง ๆ    GPRS นั้นถือว่าเป็นบริการใหม่ ยุค 3 G ที่ล้ำสมัยของโทรศัพท์มือถือที่ไม่จำกัดตัวเองอยู่แค่การใช้เสียงเท่านั้น ( 1 G หมายถึงโทรศัพท์มือถือระบบอนาล็อก, 2 G หมายถึง โทรศัพท์มือถือดิจิตอลปัจจุบันที่เราใช้อยู่) โดยมันมีความสามารถในการส่งข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ด้วยความเร็วในระดับ 172 Kbps (ขณะที่โทรศัพท์มือถือดิจิตอลธรรมดาส่งได้ด้วยความเร็ว 9.6 Kbps) ซึ่งความเร็วที่สูงระดับนี้สามารถรองรับกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างง่ายๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา และอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นการใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบย่อในมือคุณไม่ว่าจะเป็นการ Chat, Web, Browsing, FTP หรือ E-mail
               

โปรแกรมในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  มีรายละเอียดและแนวปฏิบัติ  จำแนกรายโปรแกรม  ดังนี้               

1. OBEC  เป็นโปรแกรมเพื่อการจัดเก็บบันทึก  ประมวลผล  และรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา    วันที่  10  มิถุนายน  เน้นการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา  การจัดตั้ง  การจัดสรรงบประมาณ  การวางแผนทางการศึกษา  และการเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรม  B-OBEC,  M-OBEC, P-OBEC  และโปรแกรมอื่นๆ  การดำเนินการกำหนดเป็น  2  ระยะ  ได้แก่  ระยะที่ ข้อมูลต้นปีการศึกษา  ระยะที่ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา               

2. SMIS  เป็นโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา (School Management Information System : SMIS)  พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลในระดับสถานศึกษา  ประกอบด้วยทะเบียนโรงเรียน  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล  และข้อมูลงานวิชาการ  กำหนดจัดเก็บเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน และข้อมูล ณ  วันที่  10  พฤศจิกายน               

3. M-OBEC  เป็นโปรแกรมเพื่อบันทึก  ประมวลผล  และรายงานข้อมูลครุภัณฑ์รายโรงเรียน  โดยให้โรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นผู้บันทึก  ปรับปรุงข้อมูลทุกปีงบประมาณ               

4. B-OBEC  เป็นโปรแกรมเพื่อบันทึก  ประมวลผล  และรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้างรายโรงเรียน  โดยให้โรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นผู้บันทึกข้อมูล  ปรับปรุงข้อมูลทุกปีงบประมาณ               

5. Data  On  Web  เป็นการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ของ สพฐ.  www.obec.go.th    ซึ่งกำหนดรายงานข้อมูลเป็นระยะ ได้แก่  ครั้งที่ 1   ข้อมูล    วันที่  16  พฤษภาคม  ครั้งที่ ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  และอัพเดตข้อมูลในทุกวันที่  10  ของเดือน               

6. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  เป็นระบบที่นำเอาระบบแผนที่กราฟฟิค (Geographic)  มาทำงานร่วมกับฐานข้อมูล (Database)  ที่มีความสามารถในการจัดเก็บ  แก้ไข  ปรับปรุง  สืบค้น  จัดการวิเคราะห์  แสดงผลและรายงานผลข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์เป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่นๆ       

7.  โปรแกรมบริหารสถานศึกษา (BEIS)

เป็นลิขสิทธิ์ของ สพฐ. ที่มุ่งเน้นเพื่อลดภาระงานภายในโรงเรียน
และพัฒนาระบบงานภายในโรงเรียนให้   มีการบริหารจัดการแบบ   E-Office และสามารถแจกจ่าย ให้โรงเรียนใช้ฟรี  โดยไม่มีเงื่อนไข ใด ๆ ทั้งสิ้น ประกอบด้วยระบบงานดังนี้
                1.  งานทะเบียนวัดผล       2.  งานกิจการนักเรียน
                3.  งานบุคลากร                   4.  งานดูแลช่วยเหลือ นร.
                5   งานพัสดุครุภัณฑ์            6.  งานห้องสมุด
                7.  งานงบประมาณการเงิน   8. งานพิมพ์บัตร

8. โปรแกรมการวัด ประเมินผลการศึกษา

- โปรแกรม Student 44 ใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ  นิยมใช้  ใช้ทำแบบ ปพ.1 9

                - ปพ.1.  หลักฐานแสดงผลการเรียน

- ปพ.2  ใบประกาศเกียรติบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

- ปพ.3   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

                                - ปพ.4  หลักฐานการเรียนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                                - ปพ.5  สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายสาระวิชา

                                - ปพ 6  สมุดรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล

                                - ปพ 7  หนังสือรับรองผลการศึกษา

                                - ปพ 8  ระเบียนสะสม

9. โปรแกรม Obec Unit Cost (ouc) การคำนวณการจัดทำต้นทุนผลผลิต ด้วยโปรแกรม Obec Unit Cost  สำนักงบประมาณ ให้ สพฐ. จัดทำการคำนวณต้นทุนผลผลิต เพื่อใช้ประกอบการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ เป็นผลให้ หน่วยงานในสังกัด ต้องจัดทำการคำนวณต้นทุนผลผลิต ตามมาตรฐานการเงิน  เพื่อกำหนดกิจกรรมตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน นำมาคำนวณค่าใช้จ่าย วิธีปฏิบัติ

 

10. ระบบควบคุมเชิงประจักษ์ หรือ Visual Control   เป็นระบบควบคุม รับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยราชการทุกหน่วยงานประกอบการรับค่าตอบแทนพิเศษประจำปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แชร์ รายงาน